› Podpora » Manuál » Tabulka potravin

Tabulka potravin

Možnost rychlého přidání potravin do jídelníčku nemusí být ve všech případech dostačující. Může vyvstat situace, kdy je třeba do databáze potravin přidat vlastní potravinu, nebo kdy je žádoucí vyhledat vhodnou potravinu podle zadaných parametrů. K těmto pokročilejším operacím nad databází potravin slouží volba Tabulka potravin, která je dostupná z hlavního okna z lišty v sekci Databáze sestav a potravin.Kategorie potravin

Potraviny jsou členěny do kategorií a podkategorií. Každá hlavní kategorie má přiřazeno písmeno, které představuje její zkratku, podkategorie je pak označena písmenem hlavní kategorie a pořadovou číslicí podkategorie. Toto pojetí kategorií umožňuje po osvojení si zkratek velmi rychlou orientaci v celé tabulce

Třídění tabulky potravin

Klepnutím do záhlaví sloupce dojde k přetřídění tabulky podle onoho sloupce vzestupně, po dalším kliknutí k přetřídění sestupně. Toho lze s výhodou použít, pokud hledáme potraviny bohaté nebo naopak chudé na určitý nutrient.

Vyhledání potraviny podle kategorie

Tabulka potravin nabízí možnost seskupit kategorie, což vede na rozčlenění tabulky na segmenty výrobků podle kategorií. Takto je možno např. vybrat mezi skupinami potravin kategorii tvrdých sýrů.  Alternativně lze místo seskupení filtrovat, po zadání M do písmene Kat se vyfiltrují všechny mléčné výrobky, po zadání M3 pak tvrdé sýry.

Vyhledání potraviny podle obsahu nutrientů

V praxi může vzniknout potřeba doplnit do jídelníčku potravinu určitých parametrů, např. zeleninu s nízkým obsahem cukru pod 10 g a obsahem vitamínu C nad 50 mg. V tabulce potravin lze dosáhnout zúžení na vhodné potraviny pomocí Editoru filtru.

Filtrované hodnoty se zadávají do prvního řádku tabulky Potravin. Nejprve je možno zadat filtr na zeleninu (buď do kategorie slovo zelenina, nebo do kat písmeno G). Dále je třeba ve sloupci Cukry a vitamin C vložit požadované hraniční hodnoty.

Filtr ve výchozím nastavení hledá přesnou shodu, tedy výsledek filtrování je prázdný.

V dolním řádku tabulky je zobrazen aktuální text filtru a ikona pro jeho editaci:

Po zvolení editace filtru je možno jej upravit dle potřeby použitím nabízených výrazů a volbu potvrdit.

Výsledkem je množina potravin odpovídající hledané podmínce. Výsledné zobrazení je možno ještě přetřídit podle obsahu cukru od nejnižšího k nejvyššímu.

Pokud byla tabulka potravin vyvolána z okna Sestavy, je možno tlačítkem Vložit potravinu do sestavy zařadit zvolenou potravinu z výsledku zúžení do aktuálně editovaného jídelníčku.

Přidání nové potraviny

Vlastní potravinu je do databáze možné přidat přes volbu Nová potravina. Při zadání nové potraviny lze převzít nutriční hodnoty z aktuálně vybrané potraviny. To může být prospěšné tehdy, pokud u nově zadávaného výrobku nemáme k dispozici všechny obsažené nutrienty. V takovém případě může být vhodné chybějící nutrienty převzít od podobného výrobku z databáze.

Editace potraviny

K editaci potravin slouží tlačítko Editace potraviny v okně Potraviny. Editace je možná pouze u uživatelsky zadaných potravin, referenční potraviny dodané v databázi s programem editovat nelze. Pokud je aktivní referenční potravina a je zvolena její editace, program místo toho nabídne vytvoření uživatelské kopie potraviny, kterou již bude možno editovat.

Smazání potraviny

Ke smazání potraviny z tabulky potravin slouží volba Odebrat potravinu. Volbu lze uplatnit pouze nad uživatelsky zadanými potravinami, při pokusu o smazání výchozí referenční potraviny se zobrazí hlášení a výmaz není možno provést.